UCZWAŁY ZARZĄDU

Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały:

-10.08.2014 r.

Uchwała 2

- 25.04.2014 r.

Uchwała 1

Uchwała 2

Uchwała 3

Uchwała 4

- 14.02.2014 r.

Uchwała 1

Uchwała 2

- 11.06.2013 r.

Uchwała 1

Strona główna

Na stronie umieszczane są tylko uchwały szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

WYGON 10 sierpnia 2014 r.

podjęte uchwały zarządu

Uchwała Nr 2/org./2014 r. Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 10 sierpnia 2014 r.

w sprawie nadania medalu Za Zasługi dla Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie regulaminu wyróżniania nadaniem medalu Za Zasługi dla Stowarzyszenia, działając w oparciu o pozytywnie zweryfikowaną opinię Kapituły Medalu, za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia:

nadaje

niżej wymienionym Członkom Stowarzyszenia oraz organizacjom współpracującym

MEDAL ZA ZASŁUGI

dla Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków

31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP w Kórniku

1. st. chor. sztab. w st. spocz. Zdzisław DYJETA,

2. st. chor. sztab. w st. spocz. Józef RAWICKI,

3. kolega Jerzy LECHNEROWSKI - Burmistrz Gminy Kórnik,

4. mł. chor. w st. spocz. Piotr GORAL,

5. mł. chor. w st. spocz. Henryk IWASZCZUK,

6. koleżanka Joanna GRZEŚKOWIAK,

7. kolega Szymon ŚLĘZAK,

8. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło im. płk Klisowskiego w Śremie,

9. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP w Poznaniu,

10. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych,

11. por. w st. spocz. Franciszek ROZMIAREK – Prezes Koła ZKRP i BWP

 w Kórniku.

Sekretarz zarządu                                                                                 Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                            (-) ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA

Biała Dama 25 kwietnia 2014 r.

uchwały podjęte przez Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Uchwała Nr 1/ZS-W/2014

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu za okres kadencji

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego z działalności zarządu za okres 2013 - 2014 złożonego przez prezesa zarządu Ryszarda Grześkowiaka oraz sprawozdania z obrotu finansowego za rok 2013 złożonego przez skarbnika zarządu Józefa Rawickiego ocenia, iż zarząd działał zgodnie z obowiązującymi uchwałami i planami oraz w ramach statutu Stowarzyszenia.

Zebranie przyjmuje sprawozdania i udziela zarządowi absolutorium.

Sekretarz Zebrania                                                                          Przewodniczący Zebrania

                                     (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                    (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 2/ZS-W/2014

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyborów zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2014-2018

Zebranie postanawia, że wybór członków Stowarzyszenia do organów statutowych odbywał się będzie w trybie jawnym.

Propozycje personalne członków przyszłego zarządu przedstawił ustępujący zarząd na piśmie przewodniczącemu zebrania. Przewodniczący przedstawił propozycje składu osobowego zarządu Zebraniu Walnemu.

Zebranie w głosowaniu jawnym wybrało zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. st. chor. sztab. w st. spocz. Dyjeta Zdzisław - Zastępca Prezesa,

2. ppłk w st. spocz. Grześkowiak Ryszard - Prezes Zarządu,

3. kpr. rez. Książek Leszek - Sekretarz Zarządu,

4. kpt. w st. spocz. Lipiecki Andrzej - Członek Zrządu,

5. chor. sztab. w st. spocz. Rawicki Józef - Skarbnik.

Następnie Zebranie wybrało komisję rewizyjną w składzie:

1. st. chor. sztab. Halama Jacek - Przewodniczący Komisji,

2. kol. Ślęzak Szymon - Zastępca Przewodniczącego,

3. kpr. rez. Jańczak Marek - Sekretarz Komisji.

Zarząd i Komisja rewizyjna wybrane zostały na kadencję 2014 r. - 2018 r.

Wybrane organy statutowe Stowarzyszenia osiągają moc prawną z dniem 25 kwietnia 2014 r.

Sekretarz Zebrania                                                                          Przewodniczący Zebrania

                                     (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                    (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 3/ZS-W/2014

z dnia 25 kwietnia 20140 r.

w sprawie składki członkowskiej i innych opłat

Zebranie uchwala składkę członkowską na 2014 r. w kwocie 75,00 zł.

Składka członkowska w skali miesiąca wynosi 6,25 zł. Składka członkowska w pełnej wysokości musi być zapłacona do 30 czerwca 2014 r.

Ponadto uchwala się opłatę celową, w kwocie 45,00 zł na sfinansowania części oficjalnej Święta Stowarzyszenia w dniu 13 września 2014 r.

Obie kwoty płatne łącznie tj. 120,00 zł. w terminie jak wyżej.

W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek członka Stowarzyszenia, zarząd może przełożyć termin płatności lecz nie później jak do 31 sierpnia 2014 r.

Sekretarz Zebrania                                                                          Przewodniczący Zebrania

                                     (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                    (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 4/ZS-W/2014

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie Planu działania Stowarzyszenia

Po zapoznaniu się z propozycją Planu działania Stowarzyszenia i po dyskusji Zebranie uchwala "Plan działania Stowarzyszenia w 2014 roku" i jest to od tej chwili obowiązujący dokument w Stowarzyszeniu określający naszą działalność i zaplanowane przedsięwzięcia.

Zobowiązuje zarząd i funkcyjnych do szczególnej staranności w projektowaniu i zorganizowaniu zaplanowanych przedsięwzięć, wszystkich zaś członków Stowarzyszenia do czynnego uczestniczenia w uchwalonych zamierzeniach oraz do aktywnego wspierania zarządu w ich realizacji.

Na podstawie "Planu..." zarząd opracuje szczegółowe "Kalendarium Działania Stowarzyszenia w 2014 r." i umieści je na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest "Plan działania Stowarzyszenia w 2014 r."

Sekretarz Zebrania                                                                          Przewodniczący Zebrania

                                     (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                    (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

WYGON 14 lutego 2014 r.

podjęte uchwały zarządu

Uchwała Nr 1/Z/2014

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 r. po krótkiej dyskusji w sprawie kończącej się kadencji zarządu, postanowił zwołać zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.

Zgodnie z § 20 statutu Stowarzyszenia Zebranie zwołuje się w dniu 30 marca 2014 r. o godz. 16.00 w restauracji Biała Dama w Kórniku.

W zebraniu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem Statutu § 19.

Plan zebrania, propozycje składu prezydium zebrania, oraz sprawozdanie z działalności w 2013 r. zarządu i komisji rewizyjnej przygotuje zarząd i komisja rewizyjna.

Zarząd przygotuje również propozycje uchwał zebrania do działalności w 2014 roku.

Informacje o terminie i miejscu zebrania podać do wiadomości członków:

1. na stronie internetowej „PILNE PRZECZYTAJ”

2. pocztą internetową dla tych członków, którzy posiadają komputery i Internet,

3. przy pomocy SMS na komórki,

4. zawiadomienia na piśmie dla tych, którzy nie dysponują wymienionymi wyżej instrumentami.

W każdym wypadku prosić o potwierdzenie uczestnictwa.

Występujemy w ubiorach organizacyjnych.

Sekretarz zarządu                                                                                          Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                                                        (-) ppłk Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 2 /Z/2014r

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia

Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które złożone zostały przez kandydatów na członków Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z deklaracjami i przedyskutował prośby kandydatów o przyjęcie do Stowarzyszenia.

Postanowiono niniejszą uchwałą przyjąć w skład Stowarzyszenia osoby:

1. Pan Jacek Halama,

2. Pan Paweł Śliwiński,

3. Pani Agnieszka Stanaszek,

4. Pani Arleta Kubicka.

Wymienione osoby zostały przyjęte w skład członków Stowarzyszenia z dniem 1 marca 2014 r.

Sekretarz zarządu                                                                                          Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                                                        (-) ppłk Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

WYGON 11 czerwca 2013 r.

podjęte uchwały zarządu

Uchwała Nr 1/Z/2013

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Kapituły Medalu ZA ZASŁUGI

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r. ustanowił Regulamin określający przeznaczenie i warunki uhonorowania medalem

ZA ZASŁUGI.

Powołał „Kapitułę Medalu Za Zasługi”, której zadanie określa ustanowiony Regulamin.

Kapituła składa się personalnie z 3 członków Stowarzyszenia, których postawa moralna i etyczna nie budzi zastrzeżeń członków Stowarzyszenia.

W skład Kapituły zarząd wydelegował:

mjr w st. spocz. Wiesław Cieślak; - przewodniczący;

mjr Sławomir Zawistowski - członek;

st. chor. sztab. w st. spocz. Zdzisław Dyjeta - członek.

Przed ustanowieniem personalnym składu Kapituły , zarząd uzyskał zgodę członków na uczestnictwo w składzie kapituły. Działalność Kapituła organem oficjalnie działającym z dniem ogłoszenia uchwały.

Sekretarz zarządu                                                                                          Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                                                        (-) ppłk Ryszard Grześkowiak

Strona główna                                                          Spis posiedzeń i uchwał Zarządu