UCZWAŁY ZARZĄDU

Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały:

-01.04.2016 r.

Uchwała 3

-12.03.2016 r.

Uchwała 1

Uchwała 2

Uchwała 3

-28.08.2015 r.

Uchwała 7

Uchwała 8

Uchwała 9

Strona główna

Na stronie umieszczane są tylko uchwały szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

WYGON 01 kwietnia 2016 r.

Temat:Rezyganacja z członkowstwa w Stowarzyszeniu

Data:Sat, 12 Mar 2016 12:43:52 +0100

Nadawca:Michał Kiełtyka

Firma/Organizcja:Poznaj Poczte WP

Adresat:ryszard.g

  Zarząd Stowarzyszenia                                              Kórnik 12 marca 2016 r.

Prezes Ryszard Greśkowiak

        Składam na Panów ręce dobrowolną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Uzasadniam to moim stanem zdrowia z czego wynika mój brak aktywnego uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 Jako jeden z członków założycieli z trudem podjąłem taką decyzję jednak brak mojego aktywnego udziału w przedsięwzięciach oraz szacunek dla wszystkich członków Stowarzyszenia determinuje moją decyzję.

   Proszę o przyjęcie mojej rezygnacji.

                                                                                        Z POWAŻANIEM

                                                                                          Michał Kiełtyka

podjęte uchwały zarządu

UCHWAŁA Nr 3/2016 Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia

W dniu 12 marca 2016 r. członek Stowarzyszenia mjr w st. spocz. Michał Kiełtyka przysłał na ręce prezesa zarządu Stowarzyszenia e-maila, w którym zamieścił informację dla zarządu, że składa rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Złożenie rezygnacji uzasadnił swoim stanem zdrowia, z czego wynika jego brak aktywności w działalności Stowarzyszenia i de facto bierne członkostwo.

Poprosił o przyjęcie swojej rezygnacji przez zarząd.

Prezes przedstawił zarządowi prośbę kol. Kiełtyki o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. Po wyrażeniu osobistych opinii przez każdego członka zarządu, zarząd w głosowaniu jawnym przychylił się do prośby kol. mjr Michała Kiełtyki i zdecydował by skreślić go z listy członków Stowarzyszenia z dniem 1 kwietnia.

Jednocześnie zarząd wyraża podziękowanie za działalność w Stowarzyszeniu przez ubiegłe lata i wyraża ubolewanie jak się wydaje z powodu tej emocjonalnej decyzji. Ponadto, zarząd informuje, że nie posiada kolega zaległości ani zobowiązań materialnych wobec Stowarzyszenia.

Sekretarz zarządu                                                                                    Prezes zarządu

kpr. rez Leszek Książek                                                                                                  ppłk w st. sp. Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

Biała Dama 12 marca 2016 r.

uchwały podjęte przez Zebranie Sprawozdawcze

Uchwała Nr 1/ZS/2016 r.

z dnia 12 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej

Po wysłuchaniu sprawozdania zarządu Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej z działalności w 2015 r. , zebranie sprawozdawcze przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdania.

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

 (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                       (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 2/ZS/2016 r.

z dnia 12 marca 2016 r.

w sprawie składki członkowskiej w 2016 r. i innych opłat

Zebranie przyjmuje propozycje Zarządu i uchwala składkę członkowską Stowarzyszenia na 2016 rok w kwocie 150 zł. składka w skali miesiąca wynosi 12,50 .zł.

Każdy członek zobowiązany jest zapłacić składkę w pełnym zakresie do 31 maja 2016 r. skarbnikowi osobiście lub na konto Stowarzyszenia w Banku.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia, którzy będą uczestniczyli w Wigilii oraz uroczystym obiedzie w Święto Niepodległości 11 listopada składają się odpowiednio: na Wigilię po 60 zł., a na obiad po 30 zł od osoby.

Sposób i termin zapłaty ustali skarbnik i powiadomi członków uczestniczących.

W przypadku pogrzebu członka stowarzyszenia na wieniec pogrzebowy składają się wszyscy członkowie stowarzyszenia w kwocie i terminie określonym przez współorganizatora pogrzebu.

W przypadku pogrzebu byłego żołnierza, który nie był członkiem Stowarzyszenia kwiaty dla delegacji uczestniczącej w pogrzebie kupujemy ze środków statutowych Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

 (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                       (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 3/ZS/2016 r.

z dnia 12 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu działalności Stowarzyszenia w 2016 r.

Zgodnie z planem zebrania prezes w imieniu zarządu przedstawił Plan Działania – Kalendarium Stowarzyszenia w 2016 roku. W kalendarium są ujęte zamierzenia, które będą realizowane w ciągu roku przez Stowarzyszenie.

Zebranie po dyskusji zaakceptowało Plan jako obowiązujący dla członków Stowarzyszenia i przyjęło do realizacji.

Sekretarz Zebrania                                                                            Przewodniczący Zebrania

 (--) Szymon Ślęzak                                                                                                                       (--) Zdzisław Dyjeta

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

POSIEDZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

WYGON 28 sierpnia 2015 r.

podjęte uchwały zarządu

Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie uhonorowania członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz

Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie statutowych uprawnień nadaje Pamiątkowy MEDAL X – LECIA Powołania Stowarzyszenia poniżej wymienionym członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich działalności i aktywności na rzecz środowiska byłych żołnierzy i sympatyków 31 dywizjonu oraz chwały i dobrego imienia Stowarzyszenia.

1. Malottki Stanisław - ppłk lek.med. w st. spocz.;

2. Rzekiecki Andrzej - ppłk w st. spocz.;

3. Cieślak Wiesław - mjr w st. spocz.;

4. Lipiecki Andrzej - kpt. w st. spocz.;

5. Marciszewski Zygmunt - por. w st. spocz.;

6. Kiełtyka Michał - mjr w st. spocz.;

7. Dyjeta Zdzisław - st. chor. sztab. w st. spocz.;

8. Rawicki Józef - st. chor. sztab. w st. spocz.;

9. Halama Jacek - st. .chor. sztab. w st. spocz.;

10. Zawacki Janusz - mł. chor. w st. spocz.;

11. Iwaszczuk Henryk - mł. chor. w st. spocz.;

12. Goral Piotr - mł. chor. w st. spocz.;

13. Broniewski Stefan - mł. chor. w st. spocz.;

14. Książek Leszek - kpr. rez.;

15. Jańczak Marek - kpr. rez.

16. Lechnerowski Jerzy,

17. Ślęzak Szymon.;

18. Kuchciński Leonard - bombardier w st. spocz.

19. Stejnitz Andrzej – bombardier w st. spocz.;

20. Grześkowiak Joanna - szer. rez. Sł. med.;

21. Staniaszek Agnieszka - sierż. rez. sł. med.;

22. Kubicka Arleta - szer. rez. sł. med.;

23. Śliwiński Paweł - szer. rez.;

24. Kubiak Adam ;

25. Grześkowiak Ryszard - ppłk w st. spocz.;

26. Stanaszek Andrzej szer. rez.

27. Pietraszko Józef - st. chor. sztab. w st. spocz.

Wymienionym członkom Stowarzyszenia medale pamiątkowe wręczyć na uroczystej zbiórce w dniu Święta Stowarzyszenia – 12 września 2015 r.

Sekretarz zarządu                                                                                 Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                            (-) ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała Nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie uhonorowania Pamiątkowym Medalem X – Lecia Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia działając na podstawie statutowych uprawnień oraz postanowień uchwały nr 2/2015 z 21 lutego 2015 r. honoruje nadaniem Pamiątkowego Medalu X – Lecia Stowarzyszenia, żołnierzy w służbie czynnej, żołnierzy w stanie spoczynku, osoby publiczne i działające w organizacjach kombatanckich i społecznych, które współpracują z naszym Stowarzyszeniem, a ich działalność miała i ma wymierną korzyść dla podtrzymywania i krzewienia tradycji wojskowych w tym 31 dywizjonu rakietowego.

Medalem honoruje się wymienione osoby:

1. Pani Krystyna Łybacka - posłanka do Parlamentu Europejskiego;

2. Pani Bożena Szydłowska - posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej;

3. Pan płk dypl. w st. sp. Mirosław Rochmankowski, Prezes Stowarzyszenia Oficerów

Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen.Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno;

4. Ks. ppłk. Mariusz Stolarczyk - Proboszcza Garnizonu Poznań;

5. Płk mgr inż. Zbigniew Tracz - Dowódca 31 dywizjonu rakietowego w 1998 –2006;

6. Ppłk Ryszard Grześkowiak - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu;

7. Płk dypl. w st. sp. Włodzimierz Pluta - żołnierz 31 dywizjonu rakietowego OPK w latach

1970 – 76, dowódca 79 Poznańskiego Samodzielnego Pułku Rakietowego OP w 1986 - 1992, obecnie Prezes Związku Żołnierzy WP im. 79 SPPR OP;

8. Płk mgr inż. Krzysztof Majer - Z-ca Prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów

i Rezerwistów WP;

9. Płk w st. sp. Ryszard Woźniak - weteran ONZ;

10. Pan Ryszard Leporowski - Prezes koła ZW i RWP w Zgorzelcu;

11. Pan Marian Fornalski - Starszy Cechu OIG we Wrocławiu;

12. Ppłk Radosław Banaszak - Dowódca 31 kórnickiego dywizjonu rakietowego w latach

2006 – 2011;

13. Ppłk Mariusz Manikowski - Dowódca 1 Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego,

Dowódca Garnizonu Leszno;

14. St. chor. sztab. Benedykt Strzelec - Prezes Koła im. płk Klisowskiego w Śremie Związku

Żołnierzy Wojska Polskiego;

15. Pan Tadeusz Myler - W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolska, Związku

Weteranów i Rezerwistów WP;

16. Pani Beata Urbaniak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS

w Kórniku;

17. Por. w st. spocz. Franciszek Rozmiarek - Prezes Koła w Kórniku Związku Kombatantów RP

i BWP, członek Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolska;

18. Kpr. w st. sp. Marian Błaszak - były żołnierz 6 pułku łączności w Śremie, wielce zasłużony

członek Kórnicko - Bninskiego Bractwa Kurkowego, zasłużony dla naszego Stowarzyszenia;

19. Pan Leszek Orlewicz - Komendant Gminny OSP w Kórniku;

20. mjr w st. spocz. Jarosław Wikiera - weteran ONZ;

21. Pani Zofia Kubiak - Prezeska Koła ZKRZ i BWP w Zaniemyślu;

22. Pan Tomasz Haremza - Komendant Straży Miejskiej w Kórniku;

23. Pan kpt. w st. spocz. Andrzej Korneluk - Sekretarz zarządu ZŻWP Koło

im. płk Klisowskiego w Śremie;

24. Pan Ryszard Kosiarkiewicz - Prezes zarządu ROD „Koninko”;

25. Pan Marek Baranowski - Prezes zarządu Kórnicko - Bninskiego Bractwa Kurkowego

im. ks. Szczepana Janasika w Kórniku;

26. Pan Ryszard Torzyński - Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolska Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu;

27. Pan podkomisarz Policji Eugeniusz Sierański - Komendant Komisariatu Policji w Kórniku;

28. Kpr. rez. Tadeusz Jaśkiewicz - Koło ZW i R WP w Kościanie;

29. Kpr. rez. Zbigniew Garsztka - Koło ZW i RWP w Kościanie;

30. Kpr. rez. Stanisław Wawrzyniak - Prezes Kolegium Prezesów ROD w Kórniku;

31. Pan Włodzimierz Rocławski - Prezes Stowarzyszenia im. 7 Pułku Strzelców Konnych

Wielkopolskich;

32. St. chor. sztab. w st. sp. Mariusz Domański - weteran ONZ.

Medale wręczyć w czasie uroczystego Bankietu Stowarzyszenia w Białej Damie

w Dniu Święta Stowarzyszenia 12 września 2015 r.

Sekretarz zarządu                                                                                 Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                            (-) ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak

Powrót do spisu posiedzeń i uchwał Zarządu

Uchwała nr 9/2015 Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania medalu ZA ZASŁUGI dla Stowarzyszenia

Działając na podstawie zapisów Statutu Stowarzyszenia i regulaminu nadania medalu „Za Zasługi” dla Stowarzyszenia, Zarząd wystąpił z wnioskiem do Kapituły Medalu o nadanie n/w osobom, organizacjom i szkołom wymienionego medalu.

Kapituła Medalu pozytywnie przychyliła się do wniosku zarządu i nadaje

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA

niżej wymienionym:

A) Członkom Stowarzyszenia:

1. ppłk lek. med. w st. spocz. Stanisław Malottki;

2. por. inż. w st. spocz. Zygmunt Marciszewski;

3. kpr. rez. Leszek Książek - sekretarz Stowarzyszenia;

4. kpr. rez. Marek Jańczak;

5. płk mgr inż. Zbigniew Tracz dowódca 31 dywizjonu w latach 1998-2006;

B) Szkołom Podstawowym i Gimnazjom, organizacjom społecznym i kombatanckim:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 m. Tytusa Działyńskiego w Kórniku;

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku;

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie;

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie;

5. Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku;

6. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie;

7. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Tutusa hr. Działyńskiego w Kórniku;

8. Kórnicko –Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana Janasika w Kórniku;

10. Pan płk mgr w st. spocz. Krzysztof Majer- Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Medale wręczyć na uroczystej zbiórce w Dniu Święta Stowarzyszenia – 12 września 2015 r.

Sekretarz zarządu                                                                                 Prezes zarządu

(-) Leszek Książek                                                                                            (-) ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak

Strona główna                                                          Spis posiedzeń i uchwał Zarządu